Üdvözöljük Himesháza Weblapján!

  Hirdetmények - válasszon évszámot: 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

Beszámoló

 

a TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. által Himesháza Községben tartott képzésről

2010 március

 

Himesháza Község Önkormányzata és a TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. között 2009 június 3-án képzésre irányuló szerződés jött létre, amit - a teljesítési hatásidő vonatkozásában - a felek 2009 december 13-án módosítottak (a teljesítési határidő így 2010 január 15-ről 2010 április 15-re módosult).

A képzésre a szerződés szerint 40 óra időtartamban, két, háromnapos tréning keretében kellett sort keríteni.

 

A képzésekre a VÁTI-nak bejelentetteknek megfelelően március 16-án, március 17-én, március 18-án, március 30-án és március 31-én került sor. Március 16-17-én az egyik csoport részére 9-9 óra került megtartásra, majd 18-án a másik csoportnak megtartott 9 óra után az 1. csoport részére a fennmaradó 2 óra keretében konzultációra került sor az anyagrészekkel kapcsolatban (az 1. csoport 20 órája így ekkor teljesült). A másik csoport fennmaradó 11 órájának megtartására március 30-án (9 óra) és 31-én (2 óra, konzultációs jelleggel) került sor.

 

A képzésnek az alábbi 4 témakörre kellett kiterjednie:

 

- Pályázati ismeretekkel kapcsolatos képzés: a pályázati rendszer alapjaira, a pályázatot kiíró szervvel való kapcsolattartás sajátosságaira, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos tipikus hibák kiküszöbölésére fókuszálva.

- A Ket. elektronikus eljárásával kapcsolatos képzés: Az elektronikus eljárás alapvető szabályaira vonatkozó jogszabályi és gyakorlati ismeretek elsajátítása.

- Az ügyintézéshez kapcsolódó szervezési ismereteket nyújtó képzés: önálló tudományág a maga elméleti és gyakorlati ismeretanyagával. Gyakorlatorientált képzés ügyintézők részére az alapvető szervezési ismeretekről, bőséges példamennyiséggel erősítve.

- Az ügyiratkezeléssel kapcsolatos képzés: az ügyiratkezeléssel összefüggő alapvető ismeretek frissítése, főleg a jogszabályi háttérre és a gyakorlati fogásokra vonatkozóan.

 

 

A résztvevők részéről a nagyobb érdeklődés az első két téma iránt mutatkozott. Ennek okaként el is mondták, hogy a másik két témakör - az ügyintézéssel kapcsolatos szervezési teendők és az ügyiratkezelés - alapvetően jól szabályozott és hosszú ideje bejáratott rendszer, amivel kapcsolatban komolyabb működési zavarok nem tapasztalhatók. Emiatt ezek vonatkozásában az alapvető sajátosságok áttekintésén túlmenően főleg a napi gyakorlatban felmerülő kérdések, kisebb zavarok átbeszélésére, a megoldási módok áttekintésére került sor (szinte kizárólag adatvédelmi szempontú érdeklődést tanúsítottak a bdquohallgatókrdquo). Az előzetes egyeztetések alapján erre a két témakörre diasor összeállítására nem került sor; oktatásuk Boros Anita - Kissné Szabó Krisztina - Szabó Tamásné - Riedl Lászlóné - Riedl László - Holpárné Póta Edit: Ügyiratkezelés c., szervezési ismereteket is tartalmazó kézikönyve felhasználásával, illetve az önkormányzat normatív előírásai (SzMSz, ügyrend, egyes szabályzatok) áttekintésével történt.

 

A pályázati ismeretek között - a diasor alapján - az önkormányzat számára rendelkezésre álló lehetőségeket tekintettük át, főként azokra a gyakorlati hibákra, hiányosságokra utalva, melyek a pályázat sikertelenségéhez vezethetnek (ezek a szervezetfejlesztési tanulmányban is részletesen bemutatásra kerülnek). E körben került sor a környezettudatosság irányába való elmozdulás lehetőségének tárgyalására, az energiatakarékosság módozatainak és a fenntartható fejlődés kategóriájának kibontására.

 

Az elektronikus ügyintézés - bár Himesházán rendelet zárja ki a Ket. lehetőségével élve - alapvetően érdekelte a hallgatóságot. Nem pusztán a diasorban is megjelenő hatósági ügyintézési lehetőségekre, hanem az ügyfél és az önkormányzat közötti bármilyen elektronikus kapcsolódási lehetőségre vonatkozóan folyt az eszmecsere: a lehetőségek, a ma még talán futurisztikusnak tűnő lehetőségek és a jelenleg is alkalmazható megoldások (például a honlap fejlesztési lehetőségei) is megjelentek a kurzus során.

 

A szervezési ismeretek között főleg az önkormányzati munkaszervezési lehetőségekre, ezek között a jelenlegi megoldásokkal kapcsolatos változtatási lehetőségek körére volt érdeklődés. Ezzel kapcsolatban tárgyaltuk az ügyfélfogadással és az ügyintézéssel kapcsolatos szervezési fogásokat, a lehetséges módosítási irányokat (ügyfélmentes nap, az ügyintézés tehermentesítési lehetőségei). Ezek szintén megjelennek a szervezetfejlesztési tanulmányban.

 

Az ügyiratkezeléssel kapcsolatban az ügyintézők bdquoképben voltakrdquo, így főként adatvédelmi kérdéseket tekintettünk át (személyes adatok, közérdekből nyilvános adatok, közérdekű adatok köre, az adatkezelő és az adatfeldolgozó kategóriája és jogosítványaik, az esetleges ellenőrzés során megjelenő problémák kiküszöbölési lehetőségei).

 

A képzés - kölcsönös örömünkre - nem bdquoelőadásszerűenrdquo zajlott, hanem - a kezdeti visszafogottságot követően - a hallgatók kérdezni is mertek, elmondták álláspontjukat, így interaktív jellegűvé válhatott az oktatás.


Himesháza, Székelyszabar, Szűr, Erdősmárok Községek Körjegyzőségének

 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

 

Elismerve minden köztisztviselőnek azt a jogát, hogy a körjegyzőségben egyenlő méltóságú személyként élhessen, Himesháza, Székelyszabar, Szűr,  Erdősmárok Községek Körjegyzősége (tov.: körjegyzőség) az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg.

 

I. Általános célok, etikai elvek

 

1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód

A Körjegyzőség a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a köztisztviselők hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételnél, alkalmazásnál, kinevezésnél, a munkabérek, a jövedelmek, juttatások, képzés, továbbképzés és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a köztisztviselők bárminemű - különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti - diszkriminációjára.

 

2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A körjegyzőség a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a köztisztviselők emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét. Fontos feladatnak tekinti a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető emberi értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást.

 

3. Partneri kapcsolat, együttműködés

A körjegyzőség a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy - kölcsönös előnyök biztosítása mellett - átlátható köztisztviselői jogviszonyokat alakít ki.

 

4. Szolidaritás

A körjegyzőség annak tudatában kívánja biztosítani az esélyegyenlőséget, hogy a foglalkoztatás során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi állapotú köztisztviselő sem értékesebb a másiknál, mindenkinek érdeke a munkahelyi szolidaritás erősítése.

 

5. Méltányos és rugalmas ellátás

A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget, ezért a körjegyzőség méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amely elősegíti a köztisztviselők pozíciójának megőrzését, javulását.

 

II. Helyzetfelmérés

 

1. A helyzetfelmérés adatai a 2009. évet tükrözik.

 

2. A körjegyzőséggel köztisztviselői jogviszonyban álló hátrányos csoportok számszerű adatai az alábbiak szerint alakulnak:

 

A nők létszáma 6 fő
A 40 év feletti munkavállalók 5 fő
A fogyatékkal élők 0 fő
Két vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelők száma 1 fő
Pályakezdők (25 éves korig) 1 fő

 

3.  A körjegyző az esélyegyenlőségi terv megvalósulása érdekében esélyegyenlőségi referenst nevez ki.

 

III. Általános célok

 

A körjegyzőség az alábbi célokat tűzi ki:

- Munkaerő felvétel, alkalmazás, kinevezés terén egyenlő bánásmód betartása.
- Továbbképzés, nyelvtanulás biztosítása.
- Munkakörülmények javítása a hátrányos helyzetű köztisztviselők részére.
- Juttatások, kedvezmények biztosítása, különös tekintettel a családos köztisztviselőkre.
- Foglalkoztatásból való kilépés és nyugdíjba vonulással kapcsolatos segítő intézkedések.
- Pályakezdők segítése.

 

IV. Konkrét célok

 

1. A nők sajátos helyzetéből fakadó egyedi, egyéni problémák figyelembevétele a munkavégzés körülményeinek meghatározásakor.

 

2. A 40 év felettiek esetlegesen jelentkező speciális gondjainak megoldásában való közreműködés.

 

3. A fogyatékkal élők számára olyan munkafeltételek megteremtése, amely elősegíti munkavégzésüket.

 

4. A gyermekneveléshez szükséges kedvezmények és támogatások maximális mérvű biztosítása.

 

5. A pályakezdők munkába illeszkedésének és fejlődésének szakmai, financiális segítése.

 

V. Programok a célok megvalósítása érdekében

 

1. A körjegyző által kinevezett esélyegyenlőségi referens feladatkörébe tartozik az esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata azzal, hogy 2010. szeptember 1. napig beszámolót készít a terv teljesülésének helyzetéről.

- Az esélyegyenlőségi referens az elkövetkezendő időszakra  előkészíti az esélyegyenlőségi tervet.
- Véleményezi a köztisztviselők által beadott panaszt, és azt a körjegyzőhöz továbbítja.

 

2. Munkaerő felvétel, alkalmazás, kinevezés terén egyenlő bánásmód betartása.

Az egyenlő bánásmód elve megvalósulásának alapfeltétele az alkalmazásnál, kinevezésnél:
- álláshirdetésekben ne szerepelhessenek életkori kitételek
- a hangsúlyt az adott feladathoz szükséges készségekre, jártasságra helyezi.
- a tanulást, továbbképzést igénylő munkaköröknél sem utasítja el a körjegyzőség a 40 év feletti jelentkezőket.
- Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérőket a Körjegyzőség újra alkalmazza.

 

3. Továbbképzés, szakmai képzés.

- A körjegyzőség az életkortól függetlenül az egész életen át való tanuláshoz segítséget ad.
- Valamennyi aktív életkorban lévő köztisztviselő részére biztosítja a továbbképzést, átképzést és nyelv és informatika tanulási lehetőséget.
- A 40 év felettiek részére kiemelt módon biztosítja az átképzés és egyéb tanulási lehetőségeket.
- A pályakezdőket szakmai előmenetelét segíti.

 

4. Munkakörülmények javítása a hátrányos helyzetű köztisztviselők vonatkozásában:

Megszervezi az éves prevenciós szűrővizsgálatokat, egyéb orvosi vizsgálatokat.
- A munkakörülmények kialakításánál biztosítja az öregedéssel járó változások ellensúlyozására a megfelelő munkabiztonsági körülményeket.

 

5. Munkáltatói juttatások, kedvezmények biztosítása.

- Nem alkalmaz olyan gyakorlatot, mely hátrányos megkülönböztetést eredményezhet a juttatások, kedvezmények adása terén a 40 év felettieknél és a hátrányos helyzetű egyéb csoportoknál.
- Szabadságot ad egyes családi eseményeknél (születés, esküvő, haláleset stb.)
- Gyermekeseknél beiskolázási támogatást, valamint törvényben előírt maximális mérvű munkaidő-kedvezményt biztosít.
- A csúsztatható munkakezdés lehetőségét 10 événél fiatalabb gyermeket nevelő anyák esetében biztosítani kell.

 

6. A foglalkoztatásból való kilépés és a nyugdíjba vonulás segítése:

- A létszámleépítéskor a leépítendő közalkalmazottak körének meghatározásakor figyelembe veszi a hátrányos helyzetben lévő csoportokat.
- A nyugdíj előtt álló köztisztviselő munkaidejét a beleegyezése nélkül nem csökkenti.
- Megvizsgálja a korai nyugdíjazás egyénre és munkáltatóra gyakorolt hatását.

 

Himesháza 2010.

 

Körjegyző